Tag Archives: other205

چرا باید موسوی و کروبی را اعدام کرد؟

چرا باید موسوی و کروبی را اعدام کرد؟ چرا باید موسوی و کروبی را اعدام کرد؟. محاکمه سران فتنه مطالبه اصلی مردم از همان روزهای آغاز فتنه ۸۸ بود و در تظاهرات بی نظیر ۹ دی این مطالبه بروز و ظهور آشکارتری پیدا کرد؛ مطالبه ای که همچنان از سوی مسؤولان دستگاه قضایی برآورده نشده ….. »