Tag Archives: N306

آنطرف خط، بعد از اذان صبح فریاد می زدند لبیک یا یزید، لبیک یا معاویه…

آنطرف خط، بعد از اذان صبح فریاد می زدند لبیک یا یزید، لبیک یا معاویه… فدایی زینب این متن را دوست وهمراه شهید هادی باغبانی نوشته است. دوستی که غروب چهارشنبه بعد از تشییع جنازه، چشمهایش هنوز اشک داشت و گلویش بغض .متن کامل را در کیهان امروز بخوانید. می گویند مهم است به دست ….. »