Tag Archives: imamhusain

کجا رفتی ای آبروی دو عالم… 

نگین سلیمان به حلقه خاتم  عاشقانه بهترین خواهر و برادر دنیا از زبان قیصر امین پور…فرصت شمار صحبتکز این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن دل آسمان خون چکان شد از این غمزمین یکسر آتشفشان شد از این غم نه فرصت که پیراهن تو ببویمنه مرهم که بر دل گذارم نه ….. »