مبارزه آشتی ناپذیر با شیطان بزرگ – امام خمینی (ره)

 مبارزه آشتی ناپذیر با شیطان بزرگ   امام خمینی (ره)

 مبارزه آشتی ناپذیر با شیطان بزرگ – امام خمینی (ره)

امامی که برایمان از مبارزه آشتی ناپذیر با شیطان بزرگ می گفتیکجایی ؟

 کجایی تا ببینی مدعیان راه تو ، چگونه برای در آغوش گرفتن شیطان لحظه شماری و زمینه سازی می کنند ….. کجایی که ببینی آمریکا دیگر برای آقایان شیطان بزرگ نیست ، بلکه منجی بزرگ و فرشته نجات است …
 
امامی که به ما هشدار میدادی :
" الآن یک جریانى در کار است که من الآن نمى خواهم اشخاص هیچ صحبتش بشود، اما جریان هست در کار که اگر کسى توجه بکند به مسائلى که در این اواخر هى پیش آوردند، در روزنامه هاى مختلف پیش آوردند، یک جریانى در کار است که آن جریان انسان را از این معنا مى ترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور را باز هل بدهد به طرف آمریکا، بخواهند از این راه پیش بروند…. و این یک مساءله اى است که به قدرى اهمیت دارد در نظر اسلام و باید آنقدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران که اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید. " (1)
 
کجایی که که ببینی که اکنون چگونه شب و روز ، برای هل دادن ایران و نماینده ایران در آغوش شیطان و کارگزارش  مطلب می نویسند و هیچکس هم کاری به کارشان ندارد و صدای کسی درنمی آید….
 
امامی که میگفتی :
" اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرت ها مى شدیم ، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهرى درست مى شد و قبرستان هاى ما پر از شهداى عزیز ما نمى گردید، ولى مسلما استقلال و آزادى و شرافت مان از بین مى رفت آیا ما مى توانیم نوکر و اسیر آمریکا و دولت هاى کافر شویم تا بعضى چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم ؟ هرگز ملّت زیربار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد ملّت ایران در مقابل آمریکا مى ایستد و به امید خداوند پیروز است خداوند آنقدر تاکید کرده است که ما با آنها موالات نداشته باشیم ، آنوقت براى ارزانى اجناس ، ما خودمان را بفروشیم ؟(۲)
 
کجایی ببینی که امروز منافقان و مدعیان راه تو ، چگونه به بهانه ارزانی اجناس ، حاضرند آبرو و هویت انقلابمان و خون صدها هزار شهید را پایمال کنند ..
 
امامی که میگفتی :
آمریکاى جهانخوار باید بداند که ملّت عزیز و خمینى تا نابودى کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدائى خود ادامه خواهند داد . ملّت ما همانگونه که نشان داده اند، تحمل تمام کمبودها را براى حفظ شرف و آبروى خویش خواهد نمود ملّت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش مى دانست که با تمام قدرت ها و ابرقدرت ها دست به گریبان است و باید بداند که تمام ایادى داخلى و خارجى قدرت ها و ابرقدرت ها خصوصا آمریکاى جنایتکار براى شکست ما از تمام امکاناتش استفاده خواهد نمود، ولى چاره چیست که کوه مصیبت ها در مقابل حیثیت اسلام- ایرانى ما چون کاهى است و مردم ما باید خود را آماده این درگیرى حسینى تا پیروزى کامل بنمایند، که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگى سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانى با سرافرازى بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعى را در تمامى ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهائى مستضعفین را در جهان سر دهند . " (3)
 
کجایی که ببینی امروز مدعیان راهت ، چگونه دارند برای لحظه در آغوش کشیدن همان آمریکای جهانخوار لحظه شماری می کنند ؟ کجایی که ببینی چگونه برای رخ دادن تصادفی تماس تلفنی و دیداری و نظر کردنی با نوچه های شیطان ، دلشان غنج می رود …  
 

امامی که میگفتی :
" من به شما (ملّت ) عرض مى کنم تا شما زنده اید آمریکا برنمى گردد ، شوروى هم برنمى گردد. در نسل هاى آتیه ، اگر ملتها در نسل هاى آتیه به همین روش حرکت کنند و روحانیون در همه جا حاضر باشند و مردم در صحنه باشند و قواى نظامى و انتظامى ، قواى نظامى و انتظامى اسلام باشد، این در طول ، تاریخ هم انشاء الله نخواهد شد.(۴)
 
امامی که می گفتی :
" ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام را پیش ببریم دیگر نباید نوکر باشیم . اگر نوکر نباشیم رابطه اش را با ما قطع مى کند، ما از خدا مى خواهیم که رابطه قطع بشود . ما ذلت را نخواهیم پذیرفت براى خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم . شرافتى نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا، دولت آمریکا یک شرافت انسانى مع الاسف الآن ندارد که ما بخواهیم به واسطه آن شرافت انسانى اش با آن رابطه داشته باشیم . دولت آمریکا این است که دارید مى بینید که مظلوم را- دارد- در هر جا پیدا مى کند پوست مى کند، هر جا بتواند مى رود و بمب سرشان مى ریزد، هر چه بتواند ذخاء ر ملّت ها را مى برد، ما بخواهیم روابط با اینها داشته باشیم ؟ بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم ، بهتر این است با آنهائى که مى خواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم " (5)
 

کجایی تا ببینی  ملبسان به لباس روحانیت چگونه از لزوم برقراری مجدد رابطه با آمریکا و از بازگشت دیر یا زود آمریکا به ایران سخن می گویند …  کجایی ببینی که چگونه برای برقراری مجدد رابطه با آمریکا له له میزنند …
 

امامی که میگفتی :
" خطر امریکا به حدى است که اگر کوچکترین غفلتى کنید نابود مى شوید . هر دو ابر قدرت کمر به نابودى ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم  . ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم ، زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قاء ل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است . از طرف- دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى مان بسته اند و اگر ما در محیطى در بسته بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتارى هاى مشقت بارى که داریم ، با جهان برخوردى مکتبى مى نماییم .(۶)
 
امامی که میگفتی :
"امروز دنیا، دنیاى آشوب و جنگ و انفجار و هواپیما ربایى است و ایران از خیلى جاهاى دنیا آرامتر است . ممکن است بعضى ها که این چیزها را ندیده اند، با خود بگویند با قدرت ها باید ساخت . ولى باید بدانند که سازش ، امروز نابودى تا آخر است ، دفن اسلام است تا آخر دنیا . مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به خود هراس راه ندهند که اگر کمى عقب بنشینند، باید دست از اسلام بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است . مردم انقلاب کردند، باید پاى زحماتش هم بنشینند. " (7)
 
کجایی که ببینی که عملا می گویند برای حل مشکلات اقتصادی کشور، باید با قدرت ها و آمریکا ساخت و بازی برد – برد کرد ؟ … کجایی که ببینی چگونه لزوم سازش با آمریکا را تئوریزه می کنند ؟ ….
 
امامی که می گفتی :
" همه مى دانیم که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست ، ما از تمام کشورهاى زیر سلطه براى به دست آوردن آزادى و استقلال کاملاپشتیبانى مى نماییم و به آنان صریحا مى گوییم که حق گرفتنى است ، قیام کنید و ابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار مى دهم که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکى نباشند، تا ابد گرفتارند. بیایید روى پاى خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان بدر کنید. من از گوشه بیمارستان به آفریقا و شرق و زیر سلطه و تمام کشورهاى تحت ستم اخطار مى کنم که متحد شوید و دست آمریکاى جنایتکار را از سرزمین هاى خود قطع کنید " (9)
 

کجایی که ببینی آقایان دیگر اعتقادی به خطر آمریکا و مرزبندی و جداکردن حسابمان با شیطان بزرگ و برخورد مکتبی با جهان ندارند .. انقدرباهم راحت و صمیمی شده اند که حتی در جلساتشان یکدیگر را با اسم کوچک صدا میزنند …
کجایی که ببینی آقایان روحانی ! چگونه در حال زمینه چینی برای بازکردن دست آمریکای جنایتکار به سرزمینمان هستند …

 
امامی که می گفتی :
البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجى و بین الملل اسلامى مان بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم ، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبى و تفکر تشکیل امپراطورى بزرگ مى گذارند، از آن باکى نداریم و استقبال مى کنیم . ما در صدد خشکانیدن ریشه هاى فاسد صهیونیزم ، سرمایه دارى و کمونیزم در جهان هستیم ، ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایى را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله – صلى الله علیه و آله و سلم – را در جهان استکبار ترویج نماییم ، و دیر یا زود ملت هاى در بند شاهد آن خواهند بود . … انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج ، این منبر بزرگى که بر بلنداى بام انسانیت باید صداى مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آواى توحید را طنین اندازد، صداى سازش با آمریکا و شوروى و کفر و شرک نواخته شود . و از خدا مى خواهیم که این قدرت را به ما ارزانى دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهاى جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروى را به صدا درآوریم ." (10)
 
کجایی ببینی که اکنون ، آقایان دیگر برای آمریکا مرگ نمی خواهند .. ؟ کجایی که ببینی که چگونه برای هضم در نظم جهانی مستکبران دست و پا می شکنند؟ … کجایی که از همین تهران خودمان صدای سازش با آمریکا را بلند کرده اند ..؟
 

امامی که میگفتی :
ننگ و نفرت و لعنت ابدى بر وابستگان و پیروان شیاطین شرق و غرب خصوصا شیطان بزرگ آمریکاى جنایتکار که با نقشه هاى شیطانى شکست خورده خود گمان کرده ملتى را که براى خداوند متعال و اسلام بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و معلول تقدیم نموده با این دغلبازى ها مى تواند سست کند و یا از میدان به در برد " .(11)
 
کجایی ببینی که اکنون مدعیان راه تو  چگونه ملت را به تسلیم و آشتی با همین شیطان بزرگ رهنمون می سازنند …
 

امامی که میگفتی جنگ ما جنگ عقیده است و :
" جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد و ما باید در جنگ اعتقادى مان ، بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم . انشاء الله ملّت بزرگ ایران با پشتیبانى مادى و معنوى خود از انقلاب ، سختى هاى جنگ را به شیرینى شکست دشمنان خدا در دنیا جبران مى کند، و چه شیرینى بالاتر از این که ملّت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است . " (8)
 

کجایی که ببینی امروز جنگ مسئولان و تکیه زنندگان بر خون شهدایمان ، دیگر جنگ عقیده نیست . کجایی که ببینی مسئولان که الان دیگر شیرینی گفتگوی تلفنی و دیدار با آمریکا  برای مسئولان جمهوری اسلامی شیرین تر و گواراتر و خواستنی تر است …  
 

امامی که میگفتی :
دست آمریکا و سایر ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است . ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیدا مى جنگیم ، چرا که مرد جنگیم . ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى کنیم چرا که انقلاب ما اسلامى است و تا بانگ لااله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارز در هر کجاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم (۹)
 
 
کجایی که ببینی نزد مدعیان راه شما ، دم زدن از مبارزه با آمریکا و صدور انقلاب ، اسمش تنش زایی است و افراطی گری … ؟ کجایی ببینی که دیگر مبارزه با آمریکا جایش را به تفاهم و تعامل و گفتگو داده است …؟
کجایی ببینی که دیگر مبارزه ای در کارنیست … کجایی ببینی که دیگر آمریکا ، شیطان بزرگ نیست و بلکه منجی بزرگ و فرشته نجات است …
کجایی اماما …
 
 
منابع :
۱ – صحیفه نور، جلد: ۱۵، ص : ۳
۲- صحیفه نور، جلد: ۱۷، ص : ۵۱
۳- صحیفه نور، جلد:۱۴، ص : ۲۶۶،
۴- صحیفه نور، جلد: ۱۷، ص : ۲۶۰
۵- صحیفه نور، جلد: ۱۱، ص : ۳۵،
۶- صحیفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۱۹
۷- صحیفه نور، جلد: ۱۹، ص : ۵۹
۸- صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۲۳۶
۹- صحیفه نور، جلد: ۱۱، ص : ۲۶۶،
۱۰- صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۲۳۲
۱۱- صحیفه نور، جلد:۱۵، ص : ۱۵۴
 
#خط_امام #مدعیان_خط_امام #امام_خمینی  
#منافقان_مدعی_راه_امام  

بازنشر از پروفایل +بچه شیعه مبارزه آشتی ناپذیر با شیطان بزرگ   امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + پنج =